Karlovarský kraj jedná o lepším pokrytí území signálem mobilních operátorů a vysokorychlostním internetem

Téměř všude, kam zamířili zástupci Karlovarského kraje při svých výjezdech do obcí, se jako červená linie táhne problém s pokrytím internetem a signálem mobilních operátorů. Proto se kraj v první řadě spojil s územními koordinátory centrály Broadband Competence Office (BCO), kterou zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.


PředstaviteléBCO se v minulém týdnu setkali s členy Rady kraje VojtěchemFrantou a Vítem Hromádkem, aby si společně nastavili postupbudoucí spolupráce. „BCOse mimo jiné zaměřuje na rozvoj vysokorychlostních sítíinternetu. Zásadní pro řešení problémů s připojením jepředevším zjistit konektivitu v dané oblasti, zda existuje vmístě nějaká páteřní síť, dále typ připojení – jestlijde například o optický kabel, metalické sítě či bezdrátovépřipojení. Pak je potřeba zmapovat, kolik aktivních operátorů vjednotlivých lokalitách funguje včetně informací o kvalitěpokrytí. V případě existence potřebné infrastruktury, toznamená takzvaných „černých míst“, je nutné po dohodě soperátorem najít nejvhodnější způsoby jejího rozšíření. Vpřípadě již existujícího strategického rozvojového projektuje pak nutné proces urychlit. V takzvaných „bílých místech“,tj. místech kde potřebná infrastruktura neexistuje, by spolupráces koordinátorem BCO zahrnovala také vytipování možnostidotačních pobídek pro operátory, ze kterých by bylo možnépokrytí obcí spolufinancovat. Jednou z nich je například Operačníprogram Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost,“popsal krajský radní Vít Hromádko.

Nazákladě jednání s koordinátorem BCO Karlovarský kraj vytipovaltři obce pro vzorovou analýzu popsaných dat. „Data se vyhodnotía aplikují na zbylé obce s problematickým pokrytím internetu. Následně budou starostové seznámeni s konkrétními výstupy zaosobní účasti územního koordinátora BCO a zástupců operátora.Pak už bude záležet i na aktivitě jednotlivých obcí, jak půjdouřešení této problematiky naproti. K diskusi lze samozřejměpřizvat i zástupce Českého telekomunikačního úřadu,“ dodalVít Hromádko.

Krajpřipravil pro zástupce BCO seznam obcí s problematickým pokrytímsignálem i internetovým připojením. „Chceme také uzavřítmemorandum o spolupráci, které se stane základem pro řešeníproblému skonektivitou a pokrytím. Aktivity koordinátora BCO chcemeprezentovat během ledna členům Komise pro inovace, vědu a výzkum,smart region a informační technologie Rady Karlovarského kraje avytvořit platformu zástupců kraje, BCO, starostů dotčenýchobcí, Českého telekomunikačního úřadu i krajskýchinformatiků. Smyslem všech aktivit je pomoci obcím posunout se vřešení této problematiky, protože hlavně v krizovýchsituacích, kdy je třeba přivolat záchranáře nebo jiné složkyintegrovaného záchranného systému, musí mít starostovéjistotu, že se kdykoliv dovolají, kam je třeba. A připojení kinternetu je v době, kdy se digitalizace veřejné správy skloňujeve všech pádech, naprosto nezbytné,“ doplnilnáměstek hejtmana Vojtěch Franta.

BCOa její územní koordinátoři má za úkol podporovat regiony ČRpři vytváření jednotného digitálního trhu EU s důrazem narozvoj vysokorychlostních sítí s velmi vysokou kapacitou. Centrálaby měla poskytovat poradenství a expertní pomoc samosprávámobcí, podnikatelským subjektům, socioekonomickýmaktérům a rovněž obyvatelstvu v oblasti rozvojevysokorychlostních sítí (pokrytí, mapování, kvalita služeb apenetrace, budoucí investiční plány atd.). Kromě toho je jejíúkolem hledat způsoby, jak urychlit proces projektové přípravy avýstavby vysokorychlostních sítí při zachování zásadtechnologické neutrality.


NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
weby uniweb