Region: V loňském roce bylo zjištěno téměř 6 tisíc trestných činů a přes 44 tisíc přestupků

Vyhodnocení kriminality v Karlovarském kraji za rok 2019. V roce 2019 bylo na území Karlovarského kraje zjištěno 5 735 trestných činů a 44 320 přestupků. Policisté zajistili a zadrželi 1 845 osob, 195 osob předvedli, 95 osob zatkli na základě příkazu justičních orgánů, vypátrali 78 pohřešovaných osob a 122 odcizených motorových vozidel.

dezinfekce

V loňském roce policisté objasnili 3 556 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 62 %. Pro spáchání trestné činnosti bylo stíháno 3 152 osob, což je nárůst o 247 osob.

Násilná trestná činnost 
Na úseku násilné trestné činnosti bylo spácháno 416 trestných činů a z nich objasněno 82,20 %. Kriminalisté od počátku roku vyšetřovali celkem 9 vražd spáchaných na území kraje, které byly všechny úspěšně objasněny. Jednalo se o 7 vražd ve stádiu pokusu a o 2 dokonané skutky. Nejčastějšími důvody byly mezilidské vztahy a majetkový prospěch. Nejvíce medializovaný byl případ dvojnásobného pokusu vraždy z konce roku v Aši, kde 20letý mladík sečnou zbraní napadl poštovního doručovatele a jeho přítelkyni. Oběma způsobil velmi těžká zranění (viz zde).

Porovnáním roku 2018 a roku 2019 byl zjištěn pokles spáchaných trestných činů násilného charakteru o 16,6 %. Došlo k poklesu trestných činů loupeží, úmyslného ublížení na zdraví i nebezpečného vyhrožování.

Drogy
Kriminalisté ze skupiny TOXI v oblasti drogové problematiky zrealizovali v roce 2019 celkem 169 případů, přičemž v 11 případech odhalili pěstírny rostlin marihuana a 2 varny pervitinu. Při realizacích bylo mimo jiné zajištěno přes 11 000 gramů marihuany, přes 500 kusů rostlin marihuany, téměř 450 gramů pervitinu, přes 20 gramů hašiše, 20 kusů tablet extáze, 0,5 gramů heroinu či téměř 7 gramů kokainu.

Mravnostní trestná činnost
Mravnostních deliktů bylo spácháno 91, z čehož u 67 z nich si pachatelé vyslechli obvinění a nesli následky, což činí objasněnost 73,60 %.

Hospodářská trestná činnost
V roce 2019 došlo oproti roku 2018 ke zvýšení nápadu hospodářské trestné činnosti na území Karlovarského kraje o 62 případů. V roce 2018 byl nápad 572 případů a v roce 2019 již 634 případů. Objasněnost v roce 2019 činila 66,20 %. Z jednotlivých druhů hospodářské kriminality stále převládají trestné činy podvodů, zpronevěry a daňová trestná činnost. V roce 2019 došlo k zajištění výnosu z trestné činnosti a náhradní hodnoty majetku v celkové výši cca 83 mil. Kč, což je o 51 mil. Kč více než v roce 2018. Za účelem odhalování a vyšetřování daňové trestné činnosti je v rámci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zřízena pracovní skupina „KOBRA," která v roce 2019 konala trestní řízení v celkem 24 případech s celkovou škodou cca. 200 mil. Kč.

Jedním ze zajímavých případů, který v roce 2019 kriminalisté realizovali, bylo podvodné jednání falešného obchodníka s drahými kovy, který způsobil škodu v celkové výši přes 5 mil. Kč. 

Kybernetická kriminalita
V Karlovarském kraji bylo v roce 2019 zjištěno 191 případů kybernetické kriminality, došlo k nárůstu o 38,4 % a objasněnost činila 59 %. Delikty charakteru kybernetické kriminality měly nejčastěji podobu internetových podvodů založených na zneužití důvěry poškozených zasílat peníze jako platbu za zboží, které bude následně dodáno, přičemž k dodání zboží však nedošlo.

Majetková trestná činnost
Na území Karlovarského kraje došlo v roce 2019 k 2 603 majetkovým trestným činům, což je o 311 trestných činů více než v roce 2018. Objasněnost v oblasti majetkové trestné činnosti dosáhla 44,4 %. Došlo k nárůstu například u vloupání do víkendových chat, a to k 87 případům, což je o 31 případů více než v roce 2018. Dále došlo ve 273 případech ke krádežím věcí z automobilů, což je nárůst o 76 skutků oproti předchozímu roku.

Za zmínku z majetkové trestné činnosti stojí úspěšně objasněný případ vloupání do rekreačního objektu u Nejdku, odkud byly odcizeny mimo jiné i mince v hodnotě kolem 3 mil. Kč. Obviněni byli tři muži, které následně soudce poslal do vazební věznice. 

V meziročním srovnání statistiky registrovaných trestných činů došlo v Karlovarském kraji k nárůstu trestných činů, a to zejména v oblasti majetkové trestné činnosti, hospodářské trestné činnosti a zbývající trestné činnosti, kam spadá například zanedbání povinné výživy. Přestože v meziročním srovnání let 2018 a 2019 došlo k nárůstu v registrované kriminalitě, tak trend za posledních 10 let je opačný, tj. má klesající tendenci. Ačkoliv došlo k nárůstu trestné činnosti například u trestných činů, jako jsou krádeže vloupáním, krádeže prosté, krádeže věcí z vozidel a podvody, došlo u této trestné činnosti i k nárůstu objasněnosti. Nárůst registrovaných trestných činů je zapříčiněn také vyšším počtem vyhledaných trestných činů, jako je například ohrožení pod vlivem návykové látky nebo maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Přestupky
V celém Karlovarském kraji bylo řešeno 44 320 přestupků. Z toho policisté z pořádkové policie řešili 29 543 přestupků, dopravní policisté 12 160 přestupků a policisté z cizinecké policie 2 617 přestupků.

Během roku 2019 byly na území Karlovarského kraje vyhlašovány dopravně bezpečnostní akce zaměřené na celkový dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a na priority, které vyhlásila policie na rok 2019. Jednalo se zejména o zranitelné účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci, cyklisté a řidiči motocyklů. Dalším nešvarem, na který byl dohled zaměřen, je nevěnování se řízení a zejména pak držení hovorového zařízení. Dohled nad silničním provozem byl zaměřen také na obecné dodržování pravidel silničního provozu, používání bezpečnostních pásů, dodržování stanovených limitů rychlosti jízdy, dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a návykových látek. Těchto akcí se účastnili policisté z pořádkové, dopravní a cizinecké policie. Na vybrané akce byli přizvání i policisté ze SRN a spolupráce na těchto akcích byla vyhodnocena jako velmi úspěšná.

Dopravní policisté v loňském roce řešili celkem 2 620 dopravních nehod, přičemž došlo k poklesu celkového počtu evidovaných dopravních nehod o 357. Nejčastější příčinnou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, což je zejména nevěnování se řízení motorového vozidla a situaci v silničním provozu. Tento nešvar byl i jednou z priorit policie v roce 2019, proto je potěšující, že došlo ke snížení počtu dopravních nehod. V loňském roce došlo k 13 smrtelným nehodám, což je naštěstí o 8 méně oproti roku 2018.  Snížil se i počet nehod zaviněných nepřiměřenou rychlostí z 457 na 452 nehod nebo nedaním přednosti v jízdě z 244 na 211 nehod. K výraznému poklesu, téměř o polovinu, došlo i u střetů s lesní zvěří nebo domácím zvířetem, a to z 500 na 254 střetů.

Cizinecká policie
Policisté z odboru cizinecké policie zahájili správní vyhoštění cizinců z území členských států EU v roce 2019 celkem ve 182 případech. Nejčastějším důvodem ve 124 případech pro zahájení správního řízení ve věci správního vyhoštění z území ČR, resp. z území členských států EU byl výkon tzv. nelegálního zaměstnání. Dalším nejčastějším důvodem pak byl neoprávněný pobyt na území ČR. Při porovnání roku 2018 a 2019 došlo k nárůstu počtu případů odhalených padělků cizozemských dokladů totožnosti, a to o 64,7 %. K největšímu záchytu došlo na konci listopadu, kdy policisté odhalili v jedné z firem na Chebsku 26 cizinců, kteří měli padělané doklady a neměli příslušné povolení k zaměstnání.   

V roce 2019 bylo policisty odboru cizinecké policie provedeno celkem 7 531 pobytových kontrol, což je oproti roku 2018 nárůst o 1 211 kontrol. Jednalo se o kontroly ubytovacích objektů, objektů pro výdělečnou činnost či kontroly jiných objektů. Při těchto kontrolách bylo zkontrolováno 21 029 cizinců.

Při odhalování nelegální migrace policisté využívají speciální techniku, jako jsou například termovizní vozidla či speciální tzv. „schengenbusy“ pořízené v roce 2019. Ty jsou vybavené nejmodernější mobilní technikou napomáhající policistům efektivní kontrole cizinců, a to zejména při posuzování pravosti dokladů totožnosti předkládaných od cizinců při jejich kontrolách přímo v terénu. Dále byl odbor cizinecké policie v roce 2019 navíc vybaven speciální technikou umožňující vyhledávání osob v úkrytu dodávkových vozidel a kamionů, a to Heartbeat detektorem, který na základě detektoru tlukotu srdce odhalí ukryté osoby ve vozidlech.    

Oblast veřejného pořádku

K zajištění ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti osob na území krajského ředitelství bylo v roce 2019 vyhlášeno celkem 309 bezpečnostních opatření, která byla zaměřena mimo jiné na riziková hokejová utkání, riziková fotbalová utkání, různé jiné sportovní akce jako MS v motokrosu v Lokti nad Ohří, Světový pohár v triatlonu v Karlových Varech, ale i na kulturní a společenské akce např. 54. Mezinárodní filmový festival, FIJO Cheb, Hurá prázdniny, Hornická pouť, Krampus pochod čertů v Sokolově. Další preventivně bezpečností opatření byla směřována např. proti pachatelům kapesních krádeží, bezpečnost na vodních tocích (VODA 2019), na kontroly chatových oblastí, podávání alkoholu mládeži (HAD 2019), pátrání po osobách a věcech. Tyto akce jsou plánovány i na rok 2020. Zvýšená pozornost je i nadále věnována preventivním, ale i represivním opatřením na úseku distribuce a konzumace drog v příhraničních tržištích, a to i ve spolupráci s orgány policie jednotlivých spolkových zemí Německa, se kterými Karlovarský kraj sousedí.

V roce 2019 bylo v  souvislosti s projektem „Časná defibrilace v Karlovarském kraji“ Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje zapůjčeno již 20 ks automatických externích defibrilátorů (AED). Tyto defibrilátory byli po konzultaci s ZZS Karlovarského kraje rozmístěny v rámci služebních obvodů vybraných obvodních oddělení v Karlovarském kraji. Dále bylo dokončeno proškolení 20-ti lektorů-policistů, kteří na svých útvarech budou dále provádět periodická školení policistů z neodkladné první pomoci za použití AED. Ve spolupráci s ZZS Karlovarského kraje budou školení směřující k prohloubení znalostí a dovedností při poskytování první pomoci a neodkladné resuscitace probíhat i v roce 2020. Policisté jsou vysíláni k případům, kde je předpoklad dojezdu zdravotnické záchranné služby delší než 5 minut. V roce 2019 vyjížděli policisté k 5 takovýmto případům. Při jednom z těchto zákroků byl díky profesionálnímu a rychlému jednání policistů s využitím přístroje AED bezprostředně na místě zachráněn lidský život - viz zde.

I v roce 2019 probíhala ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského Kraje, Odborem bezpečnosti a krizového řízení, Odborem školství, Krajským úřadem Karlovarského kraje, společná preventivní akce „Ozbrojený útočník ve školském prostředí.“ Preventivní akce byly za rok 2019 celkem tři. Jednalo se o Obchodní akademii Karlovy Vary, Střední hotelovou školu Mariánské Lázně a Střední zemědělskou školu ve Žluticích. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se na této akci podílí tvorbou a realizací odborného semináře ve vybraných školských zařízení. Tato spolupráce a semináře budou pokračovat i nadále v roce 2020.

V září 2019 proběhlo v prostorech obce Boží Dar-Klínovec přeshraniční cvičení Minatio 2019 za účasti složek PČR, ZZS Karlovarského kraje, Policejního ředitelství Chemnitz a Spolkové policie, jehož cílem bylo prověřit reálné možnosti spolupráce při útoku na větší množství civilních osob, následném společném pátrání po pachatelích v prostoru státní hranice a eliminace útočníků při napadení civilního objektu. Byla prověřena i spolupráce se složkami ZZS Karlovarského kraje při záchranných činnostech.  

Prevence kriminality
V roce 2019 provedli preventisté a koordinátoři prevence kriminality celkem 520 přednášek a besed, při kterých oslovili 12 035 dětí a studentů a dále 628 seniorů. Osvětová činnost byla zaměřena nejen na děti a mládež, ale i na dospělou populaci, seniory a širokou veřejnost. Nejčastějšími tématy přednášek bylo právní vědomí, bezpečný internet a sociální sítě, šikana, drogy a jiné nežádoucí závislosti, bezpečnost v silničním provozu, osobní bezpeční, trestná činnost páchaná na seniorech a mnoho dalších.

Během roku 2019 bylo zrealizováno celkem 70 volnočasových a preventivních aktivit buď samostatně nebo ve spolupráci se složkami IZS, orgány samosprávy či státními i neziskovými organizacemi. Mezi nejvýznamnější akce patřily Den s Policií ČR v Chebu, Den IZS na Rolavě v Karlových Varech, Mezi nebem a zemí v Mariánských Lázních nebo Hornický den v Sokolově, preventivní dopravní akce, letní tábory, Dny s Ajaxem a mnoho dalších. Součástí některých akcí pro děti a veřejnost byla prezentace práce Policie ČR, při které bylo využito možnosti působit na širokou veřejnost v rámci prevence kriminality.

Koordinátoři prevence zrealizovali v Karlovarském kraji řadu celorepublikových projektů, jako například Zebra se za tebe nerozhlédne, Řídím, piju nealko, Markétina dopravní výchova, Zabezpečte se II., Dopravní soutěž mladého cyklisty apod.

Dále koordinátoři zrealizovali také projekty za podpory Ministerstva vnitra, ve kterých budou pokračovat i v letošním roce. Jednalo se o projekty:
• „Chráním si svůj majetek“ - zaměřený na zabezpečení majetku (chaty, byty),
• „Senior Kurýr“ - týkající se především upozornění, jak si dávat pozor na podvodníky,
• „Říkám ne alkoholu a drogám za volantem“ - zaměřený na autoškoly a mladé nezkušené řidiče,
• „Příměstský tábor pro děti ze SVL“ - určen pro děti, které jsou ohrožené sociálním vyloučením.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky


Hlavní zprávy