Hejtman vyhlašuje období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území regionu

Od středy 27. července 2022 až do odvolání bude platit na území Karlovarského kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů spojené s řadou preventivních opatření. Rozhodnutí vydal hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek na doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Václava Klemáka. Důvodem rozhodnutí je vyšší výskyt požárů ve venkovním prostředí, nedostatek dešťových srážek a vysoké teploty vzduchu.

dezinfekce

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů je stanoveno Nařízením Karlovarského kraje č. 4/2016, kterým se určují podmínky k zabezpečení požární ochrany. „Již delší dobu přetrvává suché a horké počasí, což může přispět k vyššímu počtu požárů na území regionu. Proto po dohodě s Hasičským záchranným sborem přistupujeme k opatřením, jež by vzniku požáru měla zabránit. Jsem přesvědčen, že to občané budou chápat jako nutné kroky, které je třeba udělat, aby k požárům nedocházelo,“ vysvětlil hejtman.

Opatření zahrnují mimo jiné zákaz rozdělávat a udržovat ohně na volném prostranství, pálit klestí, používat pyrotechniku. Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je jakákoli plocha na území kraje, která je pokryta vegetací takového charakteru, že je schopna v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru umožnit vznik požáru a jeho následné šíření (např. lesní porosty, plochy zemědělských kultur, parky, zahrady, louky apod.)

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na výše uvedených místech zakázáno: 

a) rozdělávat a udržovat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty

b) pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích

c) provozovat jízdy parních lokomotiv, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru

d) používat pyrotechnické výrobky

e) používat jiné zdroje zapálení (např. létající přání, lampiony se světlem z otevřeného ohně, pochodně apod.)

f) spotřebovávat vodu z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů


Podmínky k zabezpečení požární ochrany při sklizni obilovin, řepky a siláže v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru:

(1) Žňová technika (veškerá technika používaná ke sklizni, převozu, odvozu, úpravě polí) musí být vybavena lapači jisker, lapači nemusí být vybavena, pokud je od výrobce provedena tak, že nemůže dojít k výfuku žhavých částic.

(2) Žňová technika musí být vybavena kromě hasicího přístroje instalovaného výrobcem ještě vodním nebo pěnovým přenosným hasicím přístrojem s minimálním objemem hasiva 9 litrů. Pokud se jedná o soupravu (např. traktor a valník), musí být hasicím přístrojem vybaveno pouze vlečné vozidlo.

(3) Součástí žňové techniky musí být technika schopná upravit půdu tak, aby vznikl ochranný pruh, který zamezí šíření požáru (ochranný pruh musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru), tato technika musí být přítomna v místě provádění sklizně a u této techniky musí být nepřetržitě přítomna znalá obsluha. Pokud se jedná o pole o výměře 100 ha a větší, musí být tato technika přítomna na poli ve dvojnásobném množství.

(4) V případě založení stohu na strništi, musí být po naskladnění provedena úprava půdy po jeho obvodu takovým způsobem, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 10 metrů (ochranný pruh musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru).

(5) Pokud se provádí sklizeň obilovin, řepky a siláže na poli o výměře 100 ha a větší, musí být pole rozděleno alespoň na dvě přibližně stejně velké části, kdy k rozdělení pole dojde sklizní plodin a úpravou půdy tak, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 15 metrů (ochranný pruh musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru).Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy