Aš: Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2019

0

, zastupitelé, schválení, rozpočet, příjmy, výdaje, schodek, prostředky, investice, dotace, akce


Zastupitelé měli na prvním řádném zasedání tohoto volebního období k projednání 36 bodů. Tím nejdůležitějším bodem byl rozpočet města na rok 2019. Zastupitelé navržený rozpočet schválili v těchto parametrech: příjmy: 271, 228 mil. Kč, výdaje: 403,31 mil. Kč, schodek je ve výši 132 milionů korun a je kryt prostředky z minulých let.

Zastupitelé schválili novou vyhlášku, týkající se místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Vyhláška nemění sazbu poplatku, která i nadále činí 600 korun na osobu a rok, jedinou změnou oproti dosud platné vyhlášce je osvobození poplatníků starších 90 let.

Zastupitelstvo města schválilo na základě darovací smlouvy převod 7400 metrů čtverečních obci Krásná. Jedná se o část plochy rybníku v Krásné, který tato obec chystá k revitalizaci.

Zastupitelstvo města schválilo individuální dotaci z rozpočtu města Aše Římskokatolické farnosti v Aši ve výši 260 tisíc korun na opravu věže a čelní strany kostela sv. Mikuláše.

Zastupitelé schválili novou směrnici, týkající se možnosti dotace na výstavbu domovních čistíren odpadních vod, tříkomorových septiků s dalším stupněm čištění, bezodtokových jímek na vyvážení, vrtaných a kopaných studen a přečerpávacích stanic odpadních vod o možnost získat příspěvek také na prohloubení kopaných studní. Maximální dotace je 40 tisíc korun.

Formalitou je každoroční schválení plánu práce zastupitelstva města. Zastupitelé pro první pololetí tohoto roku schválili tři řádná zasedání zastupitelstva, a to ve dnech 27. 2., 24. 4. a 26. 6. 2019, a na vědomí vzali plán práce rady města, který čítá devět řádných schůzí.

Zpráva o stavu dotací. To bylo další téma tohoto zasedání. Zastupitelé byli seznámeni s přehledem všech dotací. Dohromady eviduje dotační oddělení 58 projektů, z toho je v realizaci 15 projektů, 27 v tzv. udržitelnosti, u šesti projektů byla podána projektová žádost a 10 projektů je v přípravě.  

Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci na projekt rekonstrukce křižovatky Okružní, Jiráskova, Selbská, Jateční z výzvy ministerstva pro místní rozvoj s tím, že realizace tohoto projektu je získáním dotace podmíněna. Dotace je poskytována do výše 50 % vynaložených uznatelných nákladů. Získání této dotace by městu velmi pomohlo, neboť se jedná o investičně náročnou akci, při níž budou vybudovány chybějící chodníky, nová místa pro přecházení a celá oblast, včetně zastávek hromadné dopravy a železnice bude dostupná bezbariérově. Rekonstrukcí křižovatky dojde k jejímu zpřehlednění a zásadnímu zvýšení bezpečnosti chodců.

Zastupitelstvo města finančně podpořilo konání dvou akcí v roce 2019 – soutěž siláků Strongmen´s Games Aš částkou 70 tisíc korun a divadelní přehlídku Ašlerky částkou 100 tisíc korun. Částku 150 tisíc obdrží Sdružení pro občanské záležitosti na podporu programu Senior v roce 2019.

Více informací na stránkách města - viz zde.


Zdroj: město AšSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář